Telefon Numarası

Sınav Yönetmeliği

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler
Amaç - Kapsam - Dayanak
İKİNCİ KISIM Kayıt Esasları
Kayıt ve Kabul - Öğrenci Statüsü - Yatay ve Dikey Geçiş - Kayıt Yenileme
ÜÇÜNCÜ KISIM Eğitim ve Öğretim
Eğitim-Öğretim Süresi ve İlişki Kesme - Öğretim Dili ve Hazırlık Sınıfı - Öğretim Programı - Akademik Takvim - Ön Şart - Devam Zorunluluğu
DÖRDÜNCÜ KISIM Sınavlar ve Değerlendirmeler
Sınavlar - Değerlendirme - Ders Başarı Notunun Hesaplanması - Not Değerlendirmesi - Preklinik ve Klinik-Pratik Uygulama ve Telafi - Mazeretler - Geçici Ayrılma - Sınav Sonuçlarına İtiraz
BEŞİNCİ KISIM Akademik Başarının Değerlendirilmesi
Mezuniyet Derecesi - Diplomalar - Yönetmelik - Yürürlük - Yürütme

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Yüksek Öğretim Kanunu ve Yükseköğretim Üst Kurulu’nun çerçeve, ilke ve kararlarına göre Diş Hekimliği Fakültesi’nde uygulanan eğitim-öğretim programlarının nasıl düzenleyeceğine; sınav ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına; diploma ve ünvanlara; staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin ortak hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3511 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik 44. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 


İKİNCİ KISIM

Kayıt Esasları

 

Kayıt ve Kabul

Madde 4 – Yeditepe Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi’ne öğrenci kabulü ve kayıtları 15.08.1999 tarih ve 23787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12 ve 13. maddelerine göre yapılır.

 

Öğrenci Statüsü

Madde 5 – Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir.

 

Yatay ve Dikey Geçiş

Madde 6 – Eşdeğer eğitim yapan diş hekimliği fakültelerinden yatay geçişlerde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ancak adayların başvurularının kabulüne karar verilmeden önce İngilizce Yeterlik Sınavı’nı başarmış olmaları gerekir. Eğitime ara verenlerle bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla Fakülte’ye kabul Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17 ve 18. maddelerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

 

Kayıt Yenileme

Madde 7 – Her öğretim yılı başında, öğrencinin bir önceki yıldaki başarı durumuna göre ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden kaydı yapılır. Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için kaydını yenilemiş ve eğitim ücretini yatırmış olması şarttır.

Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlarını yenilerken bilgi formu doldurur ve onaylı ikâmet tezkeresi verirler.

Eğitim ücretini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz; öğrenci haklarından yararlanamaz; kaydı dondurulmamış ya da Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın zamanında kaydını yenilememiş öğrenci o yıl başarısız sayılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitim ve Öğretim

 

Eğitim-Öğretim Süresi ve İlişki Kesme

Madde 8 – Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim ve öğretim süresi 5 yıldır. 5 yıllık eğitim süresini en çok 8 yılda tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin fakülte ile ilişiği kesilir. Ancak Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde öngörülen haklı ve geçerli nedenlerle öğrencinin kaydının dondurulması halinde geçirilen süreler bu azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

Öğretim Dili ve Hazırlık Sınıfı

Madde 9 – Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nce eğitim dili İngilizce ve kısmen Türkçedir. Prekilinik dersleri kısmi İngilizce, klinik dersleri ise Türkçedir.

Yabancı Dil Yeterlik sınavında başarısız olanlar Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu’nca İngilizce dil öğrenimine devam ederler. Bu öğrencilerle ilgili devam, sınav, ilişik kesme ve benzeri hususlar Hazırlık Okulu Yönetmeliği hükümleri ile belirlenir.

 

Öğretim Programı

Madde 10 – Öğretim programı yıl esasına dayalı olup bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu’nca kararlaştırılır ve Senato’ya sunulur. Öğrenci, Fakülte Kurulu’nca belirlenen yabancı dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile seçmeli ders olarak beden eğitimi veya güzel sanatlar derslerinden birini a         lmak zorundadır.

 

Akademik Takvim

Madde 11 – Diş Hekimliği Fakültesi’nde bir öğretim yılı 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu süre hafta sonu tatilleri ve resmî tatiller çıkarıldıktan sonra net en az 140 gündür. Final sınavları öğretim yılı süresi içinde yapılamaz.

 

Ön Şart

Madde 12 –         Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında Fakültece verilen ön şartlı teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın hazırlayıcı dersleridir. Diş Hekimliği Fakültesince verilen ön şartlı derslerin tamamından başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersleri aynen tekrar ederler. Ancak, öğretim programları gereğince sadece bir eğitim-öğretim yılında okutulan derslerin birinden başarısız olanlar, bu dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler ve bu derse devam şartı Fakülte Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.

 Ön şartlı dersler aşağıda belirtilmiştir:

 a)  1. Yıl: Anatomi, Organik Kimya, Diş Morfolojisi ve Manipülasyon.

b)   2. Yıl: Protetik Diş Tedavisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti.

c)   3. Yıl: Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Oral Diagnoz, Ortodonti, Dental Anestezi, Periodontoloji, Diş Hastalıkları ve  Tedavisi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Pedodonti.

d)  4. Yıl: Ortodonti, Periodontoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Pedodonti, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve  Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi.

 

Öğrenciler sorumlu olarak geçtiği tek dersin sınavını başarmadıkça bir üst sınıfa devam edemezler. (28.02.2005-25741 sy. Resmi Gazete)

 

Devam Zorunluluğu

Madde 13 – Uygulama ve teorik derslere devam edilmesi ve yoklama yapılması zorunludur.

Uygulamaların % 20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan ve pratik ödevleri ile klinik işlemlerinin tümünü başarı ile tamamlamayan öğrenci o ders veya derslerin final ve bütünleme sınavına alınmaz.

Öğrencinin teorik derslerin tamamına devamı esastır. Ancak teorik derslerin % 20’sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Teorik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o ders ve derslerden final ve bütünleme sınavlarına alınmaz. (28.02.2005-25741 sy. Resmi Gazete)

Mazereti Fakülte Yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazereti kalmış kabul edilir ve iki yıllık işlemi görmez.

Yukarıda belirtilen devam ile ilgili kurallar teorik, pratik çalışmalar ile dersler ve stajlar için geçerlidir.

Yıl sonu sınavlarından (Final) önce öğrencinin devam durumu Fakülte tarafından ilan edilir.

 


DÖRDÜNCÜ KISIM

Sınavlar ve Değerlendirmeler

 

Sınavlar

Madde 14 – Her dersin sınavı anlatıldığı dilden yapılır. Sınavlar ara, final ve bütünleme sınavı olmak üzere üç türlüdür. Teorik derslerin sınavı yazılı veya yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.

Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.

Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından saptanan yer, gün ve saatte yapılır.

Her teorik ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Uygulama niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik çalışmaların yıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ayrıca pratik bir ara sınav yapılabilir.

Ara sınavına geçerli bir nedenle katılamayan ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılabilir.

Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere, final ve bütünleme sınav hakkı tanınır. Final ve bütünleme sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz. Ortak zorunlu dersler için uygulanacak esaslar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Bir dersin sınavı o dersi okutan öğretim üyesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav sırasında o dersi okutan öğretim üyesi veya görevlisinin bulunmaması durumunda sınavı kimin yapacağı anabilim dalı başkanının önerisi gözönüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulu, acil durumlarda da Dekan tarafından belirlenir.

Değerlendirme

Madde 15 – Uygulaması olan derslerin teorik ve pratik bölümleri ayrı ayrı değerlendirilir. Bu derslerde öğrencinin başarı notu, teorik ve pratik teorik ve pratik sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Öğrencinin o dersten başarılı olabilmesi için teorik ve pratik bölümlerden ayrı ayrı 50 ve üzerinde not alması zorunludur. Öğrenci bütünleme sınavında sadece başarısız olduğu bölümden sınava alınır.

 

Fakülte Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olması için tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencileri bütünleme sınavı sonrası açılacak olan tek ders sınavına girerler. (28.02.2005-25741 sy. Resmi Gazete)

 

Ders Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 16 – Bir dersteki başarı durumu final ve bütünleme sınavı, laboratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınavları net ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Bir dersin başarı notu, o dersin ara sınavları ile diğer çalışmalarında almış olduğu notların % 50’si ile final veya bütünleme sınav notunun % 50’sinin toplanması ile elde edilen nottur. Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için hem ders başarı notunun hem de final veya bütünleme sınav notunun, tam notun en az %50’si olması gerekir.

 

Not Değerlendirmesi

Madde 17 – Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi not değerlendirilmesi aşağıda belirtildiği şekildedir: (28.02.2005-25741 sy. Resmi Gazete)

 

Puanlar                Katsayı           Başarı Notu

90-100                  4,0                   AA

85-89                    3,5                   BA

80-84                    3.0                   BB

75-79                    2.5                   CB

70-74                    2.0                   CC

60-69                    1,5                   DC

50-59                    1,0                   DD

49 ve altı               0,0                   F

 

Preklinik ve Klinik-Pratik Uygulama ve Telafi

Madde 18 – a) Dış Hekimliği Fakültesi’nin pratik uygulamalarında, öğrencinin her yarıyıl belirli sayıda pratik çalışmalarını verilen sürede tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Ancak öğrenci anabilim dalınca istenen pratik çalışmalarını başarılı olarak tamamlayamadığı takdirde final ve bütünleme sınavına giremez.

b) Klinik öğrencileri anabilim dallarınca belirlenen puanları eğitim-öğretim süresi içerisinde başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Başarısız olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sürelerde telafi yapabilir. Bu çalışmaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenciler o dersi başaramamış sayılır.

Diş Hekimliği meslek eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı anabilim dalında alınan kararla belirlenir.

 

Mazeretler

Madde 19 – Mazeretin kabulüne karar verme yetkisi Fakülte Kurulu’na aittir. Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını bir resmî tedavi kurumundan alınacak rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gereklidir. Bunlar dışında sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrenciler rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya red edebilir.

Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde durumu açıklayan dilekçesini ve mazeretini kanıtlayan belgelerini Dekanlığa vermek zorundadır. Mazeretinin Yönetim Kurulu’nca kabulü halinde final sınavına giremeyenler bütünleme sınavına girebilirler. Diğer durumlarda öğrenci o dersi yeniden almak ve tüm şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Her ne suretle olursa olsun normal sınav dönemleri dışında sınav açılmaz. Kabul edilen mazeretin öğrencinin öğrenim süresine etkisi Yönetim Kurulu tarafından da bu süreye ihtiyaç duyulduğu zaman değerlendirilir.

 

Geçici Ayrılma

Madde 20 – Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir yarıyıl ya da bir yıl öğrenimine ara vermesine izin verilir:

a) Öğrencinin bu Yönetmelik’te belirtilen sağlık kurumlarından heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması,

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının yörenin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,

c) Eşinin veya birinci derecede kan ya da sihri hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,

d) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere alınması,

e) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali,

f) Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin bu sıfatının kaldırılması ya da Üniversite’den çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

g) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen benzeri nedenler:

(Değişik: 01.08.2002 tarihli ve 24833 sayılı Resmî Gazete) Üniversite Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilecek olağanüstü durumlar dışında öğrencinin bu haktan yararlanabilmeleri için yukarıda belirtilen nedenlerin oluşumundan itibaren onbeş gün içinde dekanlığa dilekçe ile başvurması gerekir.

Birden fazla geçici ayrılma isteminde bulunulabilir. Ancak geçici ayrılma süresi, toplam iki yıldan fazla olamaz. Bu süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz.

(Değişik: 01.08.2002 tarihli ve 24833 sayılı Resmî Gazete) Yukarıda belirtilen nedenlerle geçici ayrılmalarına izin verilen öğrencilerden öğretim bedeli aynen alınmaya devam edilir. Ancak, Burs Komitesi’nin önerisi üzerine Yürütme Kurulu öğretim bedeline ilişkin olarak ayrıca bir karar verebilir.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 21 – Öğrenciler sınav sonuçları hakkında itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten başlayarak bir hafta içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

  


BEŞİNCİ KISIM

Akademik Başarının Değerlendirilmesi

 Mezuniyet Derecesi

Madde 22 – Mezuniyet derecesinin belirlenmesinde eğitim-öğretim süresince okutulan derslerin başarı notlarının ortalaması esas alınır.

 Diplomalar

Madde 23 – a) Diş Hekimliği programına kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri halinde, Temel Bilimlerde Önlisans Diploması verilir.

b) Beş yıllık Diş Hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması ve Diş Hekimi ünvanı verilir. (28.02.2005-25741 sy. Resmi Gazete)

 Yönetmelik

Madde 24 – Bu Yönetmelikte yer almayan eğitim, öğretim ve staj ile ilgili konularda Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eğitime başlamış olan öğrencilerin almış oldukları notların yeni not sistemine uyarlanması Fakülte Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

 Yürürlük

Madde 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Ana Sayfa      | Bölümler      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro